Политика за обработка на личните данни / Privacy policy

Политика за обработка на личните данни

Последна актуализация: 01.04.2022

 

ВАЖНО: С предоставянето на тази политика по време на създаването на акаунта в сайта www.kaderabotim.bg („Сайт“), ние вярваме, че Вие разбирате как вашите лични данни („Лични данни“) се използват в Сайта. В случай че от вас се изисква да се съгласите с тази Политиката за Личните данни и обработката им съгласно с тази Политика, това споразумение обозначава вашето съгласие за обработката на Личните данни, за които се изисква такова споразумение в съответствие с разпоредбите на тази Политика .
Настоящата Политика има за цел да Ви представи възможно най-ясно и прозрачно начина, по който се обработват Личните Ви данни, които Ви принадлежат. Документът е в непрекъснат процес на обновяване, затова Ви препоръчваме да посещавате тази страница редовно, за да бъде в течение с най-актуалната версия на Политиката за личните данни.


Ако имате някакви въпроси относно Личните данни и Политиката ни за обработката им или предложения за подобряване на нашите услуги и представянето на информацията за Личните данни, моля, свържете се с нас на [email protected] и ние ще Ви отговорим незабавно.


В ОБОБЩЕНИЕ


Чрез Сайта искаме да Ви (вие, „Потребител“) предоставим възможност да намирате необходимата информация на пазара на труда, да преглеждате и оценявате трудовия си опит при различни работодатели („Работодатели“), присъстващи в платформата, и да кандидатствате за работни позиции, отворени от тези работодатели, използвайки вашето CV. За да направим това възможно, трябва да получим достъп до няколко типа Лични данни.   


Тази Политика съдържа разпоредби, приложими както за Индивидуални потребители, които се интересуват от предоставяне на информация и/или кандидатстване за работни места, публикувани на Сайта, така и за Потребители, представляващи Работодател в Сайта.


Моля, прочетете настоящата Политика, за да разберете връзката между Личните данни, които Ви принадлежат, и Сайта, и по-конкретно: кой обработва и кой има достъп до Личните Ви данни, с каква цел и на каква база се извършва обработката и друга релевантна информация.


Какво разбираме под Лични данни? Информацията на Сайта, която получаваме директно от Вас (например при попълване на формуляр или текстово поле в Сайта като формуляра за регистрация или формуляра за друга релевантна обратна връзка, или формуляри, в които не се съдържа обратна връзка за опита Ви при работодател), както и индиректно (например при използване на Сайта от определено устройство, идентифицирано с определен IP адрес).


Част от тази информация съдържа Лични данни (т.е. информация, която може да ви идентифицира или да доведе до Вашата идентификация). От тях:
- Категория Лични данни, които са необходими, за да осигурим нормалното функциониране на Сайта (например, имейл адресът е необходим, за да можете да потвърдите акаунта си в Сайта и по този начин да увеличите сигурността на акаунта си);


- Категория Лични данни въз основа на легитимен наш интерес (ние, „Компанията“, дефинирана по-долу) - например името или потребителското име/псевдоним се използват за ограничаване на ситуациите, в които Потребителят може да публикува анонимен отзив, чиято достоверност би била под въпрос за останалите Потребители на Сайта;
- Последната категория Лични данни се обработва с Вашето изрично и предварително съгласие, като Личните Ви данни се съхраняват от момента, в който  получим съгласие от Вас. Можете да намерите повече подробности за обработването на Личните данни в раздел 3 по-долу.


Кой може да обработва Личните данни, които Ви принадлежат чрез Сайта?


На първо място, юридическото лице, което управлява Сайта, наречено „Компания“: Undelucram SRL, компания, регистрирана и оперираща в Румъния. Можете да научите повече за нас и нашите идентификационни данни, като влезете в Общите условия на Сайта или като ни изпратите имейл на [email protected]    


На второ място, при разработването и експлоатацията на Сайта използваме продукти и услуги, разработени от Трети страни. Те имат техническия капацитет за съхранение и достъп за обработване и някои Лични данни, предоставени от нас чрез Сайта, за обработване по предназначение съгласно целите, определени от нас. Всички тези Трети страни и тяхната роля в структурата на Сайта и обработката на Лични данни са описани в раздел 4.1 по-долу.


На трето място, значителна част от Личните данни, които Ви принадлежат, е достъпна за Работодатели, които са активни в Сайта, само ако сте кандидатствали за работни места, публикувани от Работодатели (по собствена инициатива) посредством автобиография, качена или създадена от Вас в Сайта. Можете да научите повече за това как те използват Вашите Лични данни в раздел 4.2 по-долу. Въпреки това, Работодателите не са и няма да имат достъп до информация, свързана за идентичността на Потребителите, добавили отзиви за работодатели, заплати и интервюта в платформата.


Всички Лични данни, които Ви принадлежат, се обработват от Трети страни, които се намират и обработват Лични данни на територията на Европейския съюз, или обработват тези Лични данни в съответствие с разпоредбите на законодателството на Европейския съюз. По този начин искаме да си сътрудничим само със субекти, които обработват Личните данни чрез системи, разположени на територията на Европейския съюз или които отговарят на разпоредбите на законодателството на Европейския съюз, и да използваме услуги за съхранение на Личните данни, които ни предлагат възможността да съхранение на територията на Европейския съюз или в съответствие с разпоредбите на Европейския съюз.


Вие имате редица права, свързани с Личните данни, като ние сме отворени да ви помогнем да ги упражните. Можете да научите повече за тези права в Раздел 5 от тази Политика.
Ако имате някакви въпроси или притеснения относно съдържанието на тази Политика, или предложения за подобряването ѝ, можете да се свържете с нас на [email protected]  


Настоящата Политика се допълва от Условията за достъп и ползване на Сайта.  


1.    Подробности за оператора    
UNDELUCRAM SRL, румънско юридическо лице, със седалище в Клуж-Напока, ул. Цар Фердинанд № 22-26 (адрес за кореспонденция: Букурещ, бул Юлиу Маниу 7A, Cotroceni Business Center, Сграда T, етаж 2, сектор 6), регистриран в Търговския регистър под №. J12 / 2 388/2019, фискален код 37266398 (наричан по-долу „Дружеството“), притежател на всички права върху Сайта (както е дефинирано по-долу), зачита поверителността и сигурността на обработката на лични данни на всеки Потребител на Сайта, притежаващи качеството на администратор на лични данни, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на физическите лица по отношение на обработката на Лични данни и свободното движение на такива данни и Общия регламент на Европейския съюз за обработка на лични данни №. 2016/679 („RGPD“)     

 


2.    Определения


Използваните думи в този документ имат следното значение:

a)    „Сайт" означава сайтът, свързан с името на домейна www.kaderabotim.bg, чиито права притежава само и единствено Дружеството, при което Потребителите (както са дефинирани по-долу) могат да намерят необходима информация на пазара на труда, да прегледат и оценят трудовия опит при различни работодатели, регистрирани в платформата („Работодатели“, дефинирани по-долу) и да кандидатстват за работни места, публикувани от тези Работодатели, посредством CV (автобиография);     
b)    „Работодател“ означава всяко юридическо лице, чийто профил е достъпен на Сайта, независимо дали този профил е активен и управляван от Потребител, представляващ Работодателя, или е неактивен;
c)    „Потребител“ означава всяко физическо лице на възраст над 16 години, което се намира в една от следните ситуации: (1) има достъп до Сайта, без да създава акаунт в него; (2) има акаунт, създаден в рамките на Сайта, използван, за да може да допринася (коментира и/или оценява взаимодействията с Работодател; за качване на автобиографии; кандидатстване по налични обяви за работа в Сайта); (3) има акаунт, създаден в рамките на Сайта, използван за взаимодействие като Работодател (добавяне на обяви за работа; отговор на коментари и отзиви, предоставени от други Потребители); Сайтът не е предназначен за използване от лица, които не отговарят на условията, описани в тази дефиниция, и, изрично, не е предназначен за използване от непълнолетни (по смисъла на законодателството, приложимо за съответния Потребител);     
d)    „Трети страни“ означава сайтове, различни от Сайта на Компанията, чието съдържание е достъпно в Сайта, като Третите страни се подчертават отчетливо заедно със съдържанието, което му принадлежи, в раздела на Сайта, където това съдържание се появява;     
e)    „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице; подлежащо на идентифициране лице е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез идентификационен номер или по един или повече белези, специфични за неговата физическа, умствена, икономическа, културна и социална самоличност;
f)    „Услуги“ означава пакет от услуги, предоставяни от Компанията на Работодатели, които изберат един от двата пакета услуги, достъпни за Работодателите в рамките на Сайта;     

 

3.    Обработка на Лични данни и цели на обработването    


За и във връзка с функционирането на Сайта Личните данни се обработват въз основа на няколко правни основания с няколко основни цели:


3.1.    Въз основа на законния интерес на Дружеството, обработваме следните Лични данни:    
3.1.1.    IP адреса на устройството, използвано за достъп до Сайта (единствено за установяването на необичайни дейности на Сайта - например голям брой отзиви, изпратени от Потребител едновременно, които затрудняват работата на Сайта, с цел да оценим дали тези дейности са ръчни или автоматични, генерирани от софтуерен продукт, който се опитва да повлияе на функционирането на Сайта, и да предприемем технически мерки, наложени от положението);
3.1.2.    работната позиция, заемана от Потребител, който представлява Работодател, (с цел повишаване на доверието на останалите Потребители по отношение на информацията, че позициите, публикувани от Работодателя в Сайта, са позиции, действително предлагани от този Работодател);    
3.1.3.    възраст и град, от който Потребителят достъпва Сайта, с цел обобщение на данните и представянето им пред Работодателите въз основа на Услугите, предлагани от Компанията; тези данни не се представят индивидуално за всеки Потребител и Работодателят няма възможност в рамките на Сайта да разбере специфична информация за определен Потребител като например  от кой град идва или на каква възраст е, освен ако Потребителят сам не публикува тази информация;    
3.1.4.    местоположението, работната позиция, заемана от Потребител при определен Работодател, и периода, през който Потребителят е работил при Работодателя, с цел предоставяне на възможно най-точна информация за опита, който е имал Потребителят. За да може да се защити самоличността на Потребителя, единствената задължителна за попълване информация сред горепосочените е местоположението.

3.2.    Поради необходимостта от предоставяне на определени услуги на Потребителите, които са активни ползватели на Сайта, поддържането на нормалното функциониране на Сайта и предоставянето на Услуги, обработваме следните Лични данни:    
3.2.1.    адрес на електронна поща и/или телефонен номер (с цял потвърждение при създаването на акаунт, както и изпращането на известия и друга информация на Потребителя относно активности в Сайта - например информация за активности на определени Работодатели, последвани от Потребителя в рамките на Сайта);    
3.2.2.    име, потребителско име/псевдоним (с цел придаване на автентичност на коментарите и отзивите, добавени от Потребителя в рамките на Сайта, което е от съществено значение за най-пълното и структурирано представяне на съществуващата информация на Сайта за пазара на труда). Предвид спецификите на Сайта, потребителските очаквания са свързани с намиране на актуална информация и реално взаимодействие с Работодателите, чиито профили са налични в Сайта.   
3.2.3.    данни, свързани с издаването на фактура относно Услугите, предоставяни на Работодателите от Дружеството, доколкото те съдържат Лични данни, предоставени от Потребителите, представляващи Работодателите (с цел да се позволи издаването на фактури, свързани с Услугите, предоставяни от Дружеството); тези данни се обработват от Компанията само за времето, необходимо за извършване на плащанията, свързани с Услугите, и за отразяване на това плащания в счетоводството;    

3.3.    В случай на бърза регистрация в Сайта чрез социалните мрежи Facebook, Google и Linkedin, ние обработваме следните данни: име и имейл адрес.

3.4.    Сайтът също така използва бисквитки, за които можете да научите повече в Политиката за използване на бисквитки.
 
3.5.    За да се избегне всякакво съмнение, Компанията не осъществява достъп и не използва по никакъв начин Личните данни, съдържащи се в автобиографиите, качени на Сайта.

 

4.    Кой обработва Личните данни    


4.1.    Фирмени пълномощници    
Личните данни, обработвани чрез Сайта, се предоставят на следните Трети страни, чиито продукти/услуги са необходими за разработването и функционирането на Приложението:
4.1.1.    Google LLC, за продукта Google Analytics, използван за анализ на града и устройството, от които Потребителят достъпва Сайта;     
Правилата за обработка на лични данни на Google Analytics са достъпни тук.
4.1.2.    HotJar Ltd, за продукта HotJar, използван за анализиране на секциите на Сайта, в които Потребителят прекарва най-много време;     
Политиката за обработка на лични данни от HotJar е достъпна тук .
4.1.3.    Claus Web SRL, за хостинг услугата на Сайта;    
Политиката относно обработката на лични данни от Claus Web SRL е достъпна тук .
4.1.4.    Cloudflare, за услугата за сигурността на Сайта;   
Обработката на лични данни в Cloudflare е достъпна тук .
При избора на тези субекти, Компанията взема предвид тяхните приложими разпоредби относно обработката на Лични данни. В случай, че Компанията реши да добави нови или да замени тези обекти и продукти, ще бъдете уведомени предварително, като ще имате възможност да откажете използването на Сайта, ако смятате, че обработването на Лични данни от определен субект може да Ви причини вреда.


4.2.    За работодателите    
4.2.1.    С цел предлагането на Услуги, Компанията дава възможност на Работодателите за активиране на профил в Сайта и извършване на няколко вида дейности.
4.2.2.    В случай, че Потребителят кандидатства за една от обявите, публикувани от Работодател, използвайки своята автобиография, Работодателят има възможност да прегледа всички Лични данни, включени в това CV (автобиография). Също така, Работодател може да изтегли такава автобиография извън контрола на Компанията. В момента оценяваме възможността за техническо ограничаване на достъпа на Работодателите до автобиографиите на Потребителите извън Сайта.
4.2.3.    В случай, че Потребителят желае да получи повече информация за Личните данни, с които Работодателят разполага, той може да се свърже с него, използвайки данните за контакт, посочени в профила на Работодателя на Сайта.  

 

4.3.    Срок за обработка на Лични данни    
4.3.1.    Личните данни, предоставени от Потребителите, ще бъдат обработвани от Компанията в електронен формат, за целия период, през който физическото лице, предоставящо Личните данни, има ролята на Потребител, както и за последващия период от три години след прекратяването на това ролята си чрез деактивиране на акаунта в Сайта.    
4.3.2.    Личните данни се съхраняват след периода, в който физическо лице е Потребител на Сайта с цел проучване и анализиране на дейностите на Дружеството, които привличат повторното активиране на акаунта от предишни Потребители.
4.3.3.    След изтриване на Потребителския акаунт от Сайта и изтичане на срока, посочен по-горе в точка 4.3.1, Личните данни на съответния Потребител ще се използват само за статистически и аналитични цели като представянето на информация в обществен контекст - информация за броя на потребителите на Сайта и историческа информация за техните активности на Сайта.

 

5.    Права на потребителите    


Потребителите имат следните права по отношение на Личните данни, които им принадлежат, и могат да ги упражнят, като изпратят имейл до [email protected]:


5.1.    Право на достъп до Личните данни    
5.1.1.    Всеки Потребител може да поиска безплатно от Компанията еднократно на всеки 6 месеца потвърждение за съществуването на Лични данни, свързани с Потребителя, независимо дали те са обработвани от Компанията или не. Ако е така, Компанията трябва да информира Потребителя за: целите на обработката; какви категории Лични данни се обработват и, доколкото тези Лични данни не са актуални/актуализирани/уместни, правото да поискате коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на тези Лични данни, или да се противопоставите на обработването на Лични данни; кои физически/юридически лица имат достъп до Личните данни; срока на съхранение на Личните данни; правото да подадете жалба до Националния орган за надзор върху обработката на лични данни, доколкото Потребителят счита, че не може да упражни правата си спрямо Оператора.
5.1.2.    Компанията може да начисли такса за предоставяне на тази информация, в случай, че заявките от страна на Потребителя са по-чести от веднъж на всеки 6 месеца; таксата, която ще бъде начислена, ще бъде съобщена на Потребителя в момента, в който той направи нова заявка.

 

5.2.    Право на коригиране на лични данни    
Всеки Потребител може да поиска от Компанията безплатно коригиране на неточни Лични данни, отнасящи се до него. Ако сметне за необходимо, след отговора на Компанията, Потребителят може да поиска попълването на Личните данни, а Компанията може или да направи необходимите промени в акаунта на Потребителя директно на Сайта, или да посочи на Потребителя стъпките, чрез които той може сам да направи съответните корекции.


5.3.    Правото на изтриване на лични данни    
5.3.1.    Потребителят може да поиска от Компанията да изтрие личните данни, свързани с него, след което Компанията ще изпълни това искане в следните ситуации:    
5.3.1.1.    Ако Личните данни, чието изтриване се изисква, вече не са необходими на Компанията, за да изпълни целите, заради които е била събрана или обработена информацията (например Потребителят иска изтриване на автобиография, качена на Сайта). В тази връзка, компанията ще изпрати отговор на Потребителя, обяснявайки необходимостта от обработване на Личните данни предвид целта за обработването и последствията от изтриването им. В случай, че Потребителят прецени, че обработката на Лични данни вече не е в съответствие с целите, посочени от Компанията, той може да запази позицията за изтриването на Лични данни, като поема отговорност за всякакви последствия, свързани с използването на Сайта в резултат на изтриване такива Лични данни;
5.3.1.2.    Ако Потребителят оттегли съгласието си за обработка на Лични данни и въпросните Лични данни са предварително обработени въз основа на съгласието на Потребителя като правно основание (можете да намерите повече подробности относно основанията, на които обработваме Лични данни Данни в раздел 3 по-горе);    
5.3.1.3.    Ако Потребителят се противопоставя на обработването на Лични данни съгласно разпоредбите на тази Политика; Компанията ще изпрати отговор на Потребителя, посочвайки дали има законни причини за по-нататъшна обработка на Лични данни. В случай, че Компанията изпрати бюлетин до Потребителите или използва други методи за търговска комуникация, Потребителят има право да избере да не получава тази съобщения  по всяко време и независимо от причината.
5.3.1.4.    Ако Потребителят смята, че обработването на Лични данни е извършено незаконно; Компанията ще изпрати отговор на Потребителя с обяснение дали има правно основание за обработката на Лични данни; В случай, че Потребителят прецени, че обработката на Лични данни вече не е в съответствие с целите, посочени от Компанията, той може да запази позицията за изтриването на Лични данни, като поема отговорност за всякакви последствия, свързани с използването на Сайта в резултат на изтриване такива Лични данни;

5.3.2.    Компанията може да откаже да изпълни искането на Потребителя, ако Личните данни, чието изтриване се изисква, не могат да бъдат изтрити поради законово задължение относно дейността на Дружеството (в този случай Компанията ще посочи на Потребителя основата на това законово задължение) или поради съображения за архивиране (в този случай Компанията ще посочи на Потребителя какви мерки може да предприеме, за да гарантира, че Личните данни на Потребителя се обработват по сигурен начин и в същото време, че обработката се използва единствено за предоставяне на обобщена информация за поведението на Потребителите на Сайта).

 

5.4.    Право на ограничаване на обработката на лични данни    
Потребителят има право да поиска от Компанията да ограничи обработката на Лични данни във случай, че:
5.4.1.    Потребителят посочва, че Личните данни, свързани с него, са неверни и Компанията не може да коригира посочените Лични данни директно в момента на получаване на съобщението от Потребителя;     
5.4.2.    Потребителят посочва, че обработването не е законно, но не желае да изтрие данните, а само да ограничи обработката им;
5.4.3.    Потребителят посочва, че желае Личните данни да бъдат достъпни в рамките на Сайта, за да може да ги използва при появата/упражняването/установяването на право пред орган, но не желае Личните данни да бъдат обработени за други цели;    
5.4.4.    Потребителят оспорва законния интерес от обработването на Лични данни (които се обработват въз основа на този законен интерес) от Компанията и Компанията не може да прецени, след получаване на искането от Потребителя, до каква степен законният интерес на Компанията има предимство пред правото, упражнявано от Потребителя.
Ако правото на ограничаване на обработването ще бъде упражнено, Компанията ще уведоми Потребителя предварително, в зависимост от случая, преди момента, в който ограничението на обработването вече не е приложимо, Личните данни ще бъдат обработени отново.


5.5.    Право на поискване на преносимост на Личните данни    
Потребителят може да поиска от Компанията да му предаде всички Лични данни, които Потребителят е предоставил на Компанията (следователно само Личните данни, които Потребителят е въвел директно в Сайта или които се отнасят до неговите предпочитания в платформата), във формат, който позволява на Потребителя да предава тези Лични данни на трето лице (например да поиска изтеглянето на автобиографията, която вече е създадена в Сайта, или списък с профилите на Работодателите, последвани в Сайта), за да може за достъпи нови услуги или продукти. Това право се упражнява само ако данните се обработват съгласно Споразумението с Потребителя или изпълнението на договора с Потребителя.


5.6.    Правото на възражение    
5.6.1.    Потребителят има право да възрази срещу обработването на Лични данни, които се обработват въз основа на законния интерес на Дружеството, съгласно разпоредбите на тази Политика. В този смисъл Потребителят може да изпрати имейл до Компанията на [email protected], като посочи причината да се противопостави на обработването на Лични данни, отнасящи се до него (изцяло или частично).    
5.6.2.    Компанията ще отговори на Потребителя в рамките на 30 дни от получаването на искането, като посочи до каква степен счита, че законният интерес на Дружеството надделява над причината за възражение, посочена от Потребителя.    
5.6.3.    В случай, че Потребителят не желае да получава маркетингови и/или промоционални съобщения от Компанията (в случай, че Компанията изпраща такива съобщения до Потребителя), той може да изрази своята опция по вс

Скорошни мнения
Екипът миВъзможност за развитие
Стриктност и коректност
Редовното плащане и второто здравно осигуряване
Скоро добавени заплати
Хорист
1.180 BGN
Оператор CNC
1.300 BGN
2.700 BGN