Скорошни мнения
Екипът миВъзможност за развитие
Стриктност и коректност
Редовното плащане и второто здравно осигуряване
Скоро добавени заплати
Хорист
1.180 BGN
Оператор CNC
1.300 BGN
2.700 BGN